facebook

Ewangelia dnia

Licznik odwiedzin

Kurs przedmałżeński


KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

PROTOKÓŁ PRZEDŚLUBNY

Po przerwie spwodowanej epidemią wracają „Kursy dla narzeczonych” w Domu Katechetycznym ul. Królowej Jadwigi 3b (wejście od placu przed kościołem)

niedziela – godz. 14.30


WAŻNE

Jako że w roku 2023 pierwsza niedziela miesiąca przypada 1 stycznie, a w styczniu mamy 5 niedziel, dlatego styczniowe spotkania katechetyczne w parafii NSPJ dla narzeczonych rozpoczną się w drugą niedzielę miesiąca i potrwają przez cztery kolejne niedziele, czyli:

8 – stycznia
15 – stycznia
22 – stycznia
i 29 –stycznia

Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński proszeni są o wcześniejsze ustalenie terminu spisania protokołu przedślubnego:

telefon 536 536 556

nspj.nowytarg@gmail.com

lub w godzinach urzędowania kancelarii

Przygotowanie do ślubu w Kościele Katolickim

czyli to, co się wiąże z kolejnymi krokami,które narzeczeni mają wykonać przed ślubem.

na podstawie Strony
Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

Przygotowanie do zawarcia małżeństwa dokonuje się w następujących etapach:

 1. Przygotowanie dalsze, ma miejsce w dzieciństwie, dokonuje się szczególnie przez doświadczenie własnego życia rodzinnego,
 2. Przygotowanie bliższe, obejmuje młodzież ponadgimnazjalną, służy rozeznaniu własnego powołania, dokonuje się w czasie katechizacji przy parafii, poświadczone jest często świadectwem,
 3. Przygotowanie bezpośrednie rozpoczyna się zawarciem zaręczyn, około sześć miesięcy przed ślubem kościelnym.

Po zawarciu zaręczyn powinno mieć następujący przebieg (według wymogów w Archidiecezji Krakowskiej):

 • katechezy dla narzeczonych (w okresie od 12 do 3 m-cy przed ślubem)
 • po katechezach trzy spotkania w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego (w ciągu około 1 miesiąca)
 • spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego (3 miesiące przed ślubem)

Krok 1 – Zaręczyny

Episkopat Polski usilnie zaleca, by zaręczyny odbywały się przynajmniej na sześć miesięcy przed ślubem. Obydwie najbliższe rodziny, tj. o ile to możliwe rodzice, rodzeństwo i dziadkowie powinni się spotkać na skromnej uroczystości rodzinnej. Dobrze zorganizowana i przeżyta uroczystość ułatwi nawiązanie bliższych kontaktów obydwu rodzinom.

Rodzice obydwu stron (a w ich braku opiekunowie z ramienia rodziny, np. dziadkowie lub ktoś z rodzeństwa rodziców, względnie najstarszy brat czy siostra) są upoważnieni przez biskupa diecezjalnego (por. kan. 1168) do pobłogosławienia pierścionków zaręczynowych, które następnie wymieniają sobie oblubieńcy, oświadczając, że odtąd będą się uważać za narzeczonych i zamierzają się pobrać w ustalonym czasie, jeżeli przez wzajemne poznanie się, zgodnie dojdą do przekonania, że potrafią stworzyć dobrane i zgodne małżeństwo. Są bowiem świadomi, że dalsze losy ich przyszłego związku zależą w dużym stopniu od trafnego wzajemnego wyboru” (nr 32 Instrukcji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia sakramentu małżeństwa w Kościele Katolickim)

Krok 2 – Katechezy dla narzeczonych

Można wybrać spośród zaproponowanych form:

 • Czterotygodniowe katechezy dla narzeczonych – cztery spotkania (co tydzień) po dwie godziny; termin i miejsce można wybrać według informacji na stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Nie trzeba wcześniej zgłaszać swego udziału.
 • Dwudniowe katechezy dla narzeczonych – organizowane są w czasie weekendu, w sobotę od 8.30 – 19.00 i w niedzielę od 9.00 – 15.00. Informacje i zapisy: w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Na Dwudniowe katechezy przyjmowane są tylko zapisane pary narzeczonych.

Uwaga Narzeczeni!

Katechezy w ramach przygotowania bezpośredniego do sakramentu małżeństwa są ważne jeden rok!

Krok 3 – Trzy spotkania w Katolickiej Poradni Życie Rodzinnego

W poradni można:

 • porozmawiać o problemach związanych z planowanym ślubem,
 • przygotować się do ważnego wydarzenia w życiu jakim jest sakrament małżeństwa,
 • nauczyć się metod naturalnego planowania rodziny opartych na rozpoznawaniu okresów płodności i niepłodności małżeńskiej,
 • uzyskać informacje o szkołach rodzenia i porodach rodzinnych,
 • poznać sposoby towarzyszenia dziecku od poczęcia,
 • otrzymać wskazówki o karmieniu piersią,
 • wypożyczyć książki o tematyce rodzinnej,
 • uzyskać podstawowe informacje dotyczące problemu choroby alkoholowej,
 • omówić sytuację między małżonkami po urodzeniu dziecka.

Dwa z trzech spotkań w poradni można zastąpić jednodniowym Kursem naturalnego rozpoznawania płodności w/g metody prof. J. Rötzera (NPR) lub jednodniowym Warsztatem Komunikacji Małżeńskiej (WKM).

Udział w Kursie NPR i w Warsztatach Komunikacji zastępuje dwa spotkania w poradni. Informacje o tych kursach znajdują się na stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa Rodzin. Zapisy dokonywane są telefonicznie w WDR

Krok 4 – Spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej

Najpóźniej trzy miesiące przed ślubem oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego i przynoszą ze sobą:

 1. dowody osobiste,
 2. metryki chrztu do ślubu (wypisane do 6 m-cy przed dniem przedłożenia w kancelarii),
 3. 3 kopie z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym). Są ważne tylko 3 miesiące od daty wydania i muszą być aktualne (ważne) w dniu ślubu. W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego,
 4. indeks ukończenia katechizacji,
 5. świadectwo ukończenia Katechez dla narzeczonych i odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.

Sprawy trudne

Ślub poza swoją parafią, jedno z narzeczonych jest osobą niewierzącą lub innego wyznania, ślub za granicą, ślub z obcokrajowcami, ślub młodocianych.

 1. ślub poza swoją parafią:
 • Protokół spisuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej lub za pisemną zgodą ks. proboszcza narzeczonego lub narzeczonej, w parafii gdzie będzie odbywał się ślub.
 • W wypadku, gdy protokół spisywany jest w parafii narzeczonego lub narzeczonej a ślub odbywa się w innej parafii wtedy, potrzebna jest licencja do pobłogosławienia ślubu.
 • Czasem ślub odbywa się w kościele, który nie jest kościołem parafialnym, lecz np. zakonnym, wtedy licencja jest przekazywana z parafii spisującej protokół do ks. proboszcza parafii na terenie, której znajduje się ten kościół, a ten dopiero deleguje określonego kapłana do asystowania przy tym małżeństwie.
 • Licencję między parafiami przenoszą zainteresowani narzeczeni. Wraz z licencją zabierają także 3 egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzające stan wolny narzeczonych.
 1. jedno z narzeczonych jest osobą niewierzącą lub innego wyznania – należy skontaktować się z kancelarią parafialną i zasięgnąć informacji,
 2. ślub za granicą, ślub z obcokrajowcem – należy skontaktować z ks. proboszczem narzeczonej lub narzeczonego i zasięgnąć informacji,
 3. ślub młodocianych (o tej sytuacji mówimy wtedy, gdy narzeczona ma więcej niż 16 lat a mniej niż 18 lat, narzeczony ma skończone 18 lat). Załatwianie zaczyna się od wystąpienia do sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na zawarcie małżeństwa. W Archidiecezji Krakowskiej wymagana jest także dwukrotna rozmowa młodocianych z Dekanalnym Duszpasterzem Rodzin. Po tych spotkaniach Dekanalny Duszpasterz Rodzin stwierdza na piśmie, czy młodociani są dojrzali do zawarcia sakramentu małżeństwa. Te dwa dokumenty (decyzję sądu, opinię Dekanalnego Duszpasterza Rodzin) dołącza ks. proboszcz do prośby o dyspensę od wieku skierowaną do kurii diecezjalnej. Katechezy i spotkania w poradni obowiązują młodocianych tak samo, jak wszystkich innych narzeczonych.

Krok 5 – Zapowiedzi

Informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej, dlatego wypisuje się i wywiesza specjalny komunikat, czyli zapowiedzi.

Narzeczony(a), który mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi. Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 8 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi). Po ogłoszeniu zapowiedzi, należy dokument odebrać i zanieść do parafii, gdzie spisywany jest protokół przedślubny.

Krok 6 – Kartka do spowiedzi św.

Każdy z narzeczonych otrzymuje ją w czasie spisywania protokołu przedślubnego.

Pierwszą spowiedź św. należy odbyć zaraz po spisaniu protokołu a drugą dzień lub dwa przed ślubem kościelnym.

Krok 7 – Rozmowa duszpasterska

Jest to spotkanie z ks. proboszczem lub ks. wikariuszem podsumowujące przygotowanie do ślubu. Powinno się odbyć około tydzień przed ślubem. Duszpasterz sprawdza, czy są już wszystkie dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego.

Na to spotkanie warto przynieść zeszyt „Dwoje stają się jednym”, aby omówić przebieg liturgii ślubu. Narzeczeni powinni także znać podstawowe modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu, 10 Bożych przykazań, 5 przykazań kościelnych itp. Na tej rozmowie należy także ustalić w jaki sposób poprosić organistę o grę na ślubie i kościelnego o przygotowanie kościoła. Trzeba także poprosić ks. proboszcza o zgodę na to, aby krewny lub znajomy kapłan mógł asystować przy ślubie.

Dzień ślubu

Do ślubu należy ze sobą zabrać:

 1. Dowody osobiste,
 2. Kartki ze spowiedzi,
 3. Obrączki.

Narzeczonym towarzyszą dwaj świadkowie z dowodami osobistymi.

Przebieg uroczystości (patrz zeszyt „Dwoje staje się jednym” s. 18)

 1. Pożegnanie w domu – błogosławieństwo rodziców, tamże s. 16,
 2. Przejazd do kościoła – w zakrystii podpisanie przez narzeczonych i świadków dokumentów ślubu konkordatowego oraz protokołu ślubnego, oddajemy kartki księdzu, przekazujemy obrączki kościelnemu,
 3. Wejście do kościoła orszaku weselnego (ustalić czy narzeczeni czekają przed kościołem i potem ksiądz ich wprowadza, czy sami wchodzą do kościoła i zajmują miejsca przed ołtarzem),
 4. Obrzęd sakramentu małżeństwa dokonuje się po Ewangelii i krótkim kazaniu kapłana,
 5. Młodzi otrzymują najczęściej Komunię św. pod dwoma postaciami – chleba i wina,
 6. Po zakończeniu Mszy św. młodzi powinni udać się jeszcze przed obraz Matki Bożej na krótką modlitwę,
 7. Życzenia składa się obok kościoła tak, aby nie tarasować wejścia do kościoła.

Kurs dla narzeczonych

Dom Katechetyczny ul. Królowej Jadwigi 3b

(wejście od placu przed kościołem)

niedziela – godz. 14.30

I niedziela miesiąca Małżeństwo jako sakrament

Etyka małżeńska

II niedziela miesiąca Odpowiedzialne rodzicielstwo

Planowanie poczęć

III niedziela miesiąca Sakrament pokuty i Eucharystia

Psychologia życia małżeńskiego

IV niedziela miesiąca Apostolstwo rodiny w Kościele

Poradnie Życia Rodzinnego

Dom Katechetyczny I piętro

Poniedziałek 17.00-18.00
Wtorek 17.00-18.00
Środa 18.00-19.00
Czwartek 17.00-18.00
Piątek 18.00-19.00

KATECHEZY WEEKENDOWE

LUDŹMIERZ

Dom Pielgrzyma przy parafii Wniebowzięcia NMP – Sanktuarium Maryjne
34-471 Ludźmierz, ul. Jana Pawła II nr 124

Zapraszamy na katechezy w formie dwudniowych rekolekcji przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa.

Rekolekcje rozpoczynają się w sobotę o godz. 8.30, trwają do godz. 17.00 w niedzielę.

Prosimy wcześniej telefonicznie rezerwować miejsca

od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 12.00

tel. (018) 26-555-27 wew. 25

Istnieje możliwość noclegu. Więcej informacji: www.mbludzm.pl

MANIOWY

Dom Rekolekcyjne przy parafii św. Mikołaja
34-436 Maniowy, ul. Jana Pawła II nr 1

Zgłoszenia udziału dokonujemy telefonicznie
pod nr. tel.: 18 275 09 13
Jest możliwość noclegu.

Szczegółowy plan rekolekcji:  www.parafia.maniowy

ZAKOPANE

przy parafii p.w. Najświętszej Rodziny
ul. Jana Pawła II 4, 34-500 Zakopane

Zgłoszenia udziału dokonujemy w kancelarii parafialnej: we wtorek, środę, piątek i sobotę od 9.00 do 10.00;
w poniedziałek, środę i czwartek od 17.00 do 18.00
pod numerem telefonu: 18 201 24 41

www.swrodzina.net

Strona Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej

Jeszcze więcej informacji na temat przygotowania do małżeństwa,

życia w małżeństwie i rodzinie znajdziesz na tej stronie:

Wydziału Duszpasterstwa Rodzin


© 2016 Parafia NSPJ w Nowym Targu