facebook

Ewangelia dnia

Licznik odwiedzin

Akcja katolicka


Akcja Katolicka

przy parafii NSPJ w Nowym Targu

Asystent: ks. prob. Stanisław Strojek


 

Nowe władze Akcji Katolickiej

Działająca od 1998 r. przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa Akcja Katolicka w Nowym Targu na Walnym Zebraniu wybrała nowe władze Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

W skład Zarządu POAK weszli:

mianowany przez Ks. kardynała St. Dziwisza Prezes – Jakub Swalarz

Elżbieta Łabuzek – wiceprezes

Marian Nowak – skarbnik

Maria Potaczek – członek

Marek Fryźlewicz – członek

Piotr Jarząbek – członek

Franciszek Szlaga – członek

Tadeusz Zabagło – członek

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali Stanisław Gołąb i Eugeniusz Zajączkowski.

Zgodnie ze swoim Statutem Akcja Katolika zajmuje się formacją duchową członków Stowarzyszenia i wszystkich, którzy tego potrzebują, działalnością charytatywną – już od 15. lat organizuje Festyn Rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 2 wspierając działające przy tych szkołach świetlice socjoterapeutyczne, organizuje w Parafii spotkania dotyczące ważnych spraw z zakresu życia duchowego czy życia Kościoła, wspiera różne inicjatywy grup parafialnych w Parafii, zapoczątkowała i nadal współorganizuje Drogę Krzyżową ulicami miasta. Akcja Katolicka bierze również udział w życiu społecznym i publicznym zajmując stanowiska w różnych ważnych sprawach naszego życia publicznego. Ważnym zadaniem zapisanym również w ogólnopolskim Statucie tego kościelnego stowarzyszenia, co różni go od innych jest kształcenie członków do aktywnego udziału w życiu społecznym i politycznym. Nowy Zarząd kierowany przez Prezesa Jakuba Swalarza zamierza podejmować nowe zadania i inicjatywy zgodnie ze Statutem Akcji Katolickiej i wyzwaniami stojącymi przed wierzącymi realizującymi swoje apostolskie powołanie i chcącymi być aktywnymi w kościele, parafii i społeczeństwie.

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka to stowarzyszenie katolików świeckich powołane do pogłębiania formacji chrześcijańskiej swoich członków oraz do realizowania, we współpracy z hierarchią kościelną, szeroko rozumianej misji apostolskiej Kościoła wyrażającej się konkretnymi działaniami na rzecz dobra wspólnego.

Statut Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka została zainspirowana już przez papieża św. Piusa X (Pius X, właśc. Giuseppe Sarto (1835-1914), papież od 1903). Papież ten, określił charyzmat stowarzyszenia i zasady organizacyjne. Jednak formalnie do życia Akcję Katolicką powołał Pius XI nazwany ?papieżem Akcji Katolickiej”. W roku 1922 przedstawił on główne założenia stowarzyszenia w encyklice”Ubi arcano”. Ten sam papież w encyklice ,,Divini Redemptoris” wyznaczył jej zadania na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej opartej na nauczaniu Kościoła. W 1928 r. Pius Xl ostatecznie określił zadania i cele Akcji jako odrodzenie życia katolickiego w rodzinie i społeczeństwie. W tym ujęciu podmiotem Akcji Katolickiej są poszczególne organizacje kościelne, przedmiotem natomiast kształtowanie życia według zasad wiary. Akcja kieruje sięmetodą ścisłego współdziałania z hierarchią i prowadzi działalność z jej mandatu w poczuciu osobistej odpowiedzialności każdego katolika za apostolstwo Kościoła. Właśnie z tego względu Akcja Katolicka jest ważnym powołaniem i urzędem kościelnym, gdyż „Świeccy starają się w łączności z biskupem i z kapłanami, służyć wiernie i aktywnie rozwojowi całej chrześcijańskiej wspólnoty i ożywianiu duchem, wszystkich dziedzin życia” (Jan Paweł II, Christofideles laici, 31).

Okres międzywojenny przyniósł rozkwit Akcji Katolickiej w Polsce, lecz druga wojna światowa, a później rządy komunistyczne, zawiesiły jej działanie.

Do przywrócenia Akcji Katolickiej w Polsce przyczynił się wydatnie Ojciec Święty Jan Paweł II. 12 stycznia 1993 r. w Rzymie, podczas spotkania z polskimi biskupami, wypowiedział znamienne słowa: Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna. Pierwsze struktury nowego stowarzyszenia zaczęły powstawać w roku 1996 – trzy lata po tym historycznym spotkaniu. W całej Polsce, z różną intensywnością zaczęły powstawać diecezjalne instytuty i parafialne oddziały Akcji Katolickiej. Ukoronowaniem podjętych działań były wybory statutowych władz krajowych stowarzyszenia przeprowadzone w Częstochowie podczas spotkania delegatów instytutów diecezjalnych w dniach 20-21 listopada 1998 roku, w wigilię święta Chrystusa Króla Wszechświata. Delegaci wybrali dziewięcioosobowy zarząd oraz trzech kandydatów na prezesa stowarzyszenia. Po tygodniu prymas Polski, kardynał Józef Glemp, desygnował do tej funkcji panią Halinę Szydełko z diecezji rzeszowskiej.

Akcja Katolicka jest urzędem, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła.

Charyzmat Akcji Katolickiej

Zgodnie z charyzmatem Stowarzyszenia terenem jego działalności jest parafia, diecezja, Kościół lokalny. Członkowie Akcji Katolickiej we współpracy z hierarchią włączają się aktywnie w liczne dzieła ewangelizacyjne. Akcja uaktywnia licznych świeckich w budowaniu Kościoła Chrystusowego i realizacji jego misji apostolskiej, wskutek czego mogą oni ?czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi”.

Cele Akcji Katolickiej

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej jej członków oraz współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła.

– Praca formacyjna samych członków Akcji, której celem jest ukształtowanie dojrzałej wiary.

– Dobrze uformowani ludzie powinni angażować się w sprawy Kościoła.                      W zależności od potrzeb danej parafii zajmować będą te sektory życia, które dotąd były niezagospodarowane

– Członkowie Akcji Katolickiej są najbliższymi współpracownikami proboszcza, dyspozycyjnymi do działania w różnych dziedzinach, w zależności od potrzeb.

– Członkowie Akcji Katolickiej powinni zajmować miejsca w życiu społecznym (polityka, gospodarka, kultura) na miarę swoich charyzmatów i możliwości.

Zadania Akcji Katolickiej:

– formacja intelektualna, duchowa, apostolska, kulturalna, społeczna

– realizacja apostolskiego celu Kościoła w zakresie ewangelizacji, uświęcania się, formacji sumienia według wzoru sumienia chrześcijańskiego – dążenie każdego chrześcijanina do świętości

– rozświetlać życie codzienne według Ewangelii Jezusa: rodzinne, społeczne, zawodowe, polityczne, ekonomiczne, kulturalne

– wdrażanie życie Ewangelią w życie codzienne

– świadectwo jedności w wierze z duchowieństwem, biskupami i papieżem

– współpraca świeckich i duchownych poprzez podejmowanie wspólnych działań, aby budować, rozwijać i podkreślać wspólnotę Kościoła

– wdrażać i uczyć katolików świeckich pracy w zespołach ludzkich, wspólnotach.

Dzieła Akcji Katolickiej:

Dzieła, w które angażują się członkowie Akcji Katolickiej, to: przygotowywanie programów radiowych dla rozgłośni katolickich, wydawanie gazetek parafialnych, kolportaż prasy katolickiej w parafiach, organizacja i prowadzenie bibliotek i wypożyczalni kaset wideo, współpraca z księżmi w organizowaniu rekolekcji i misji parafialnych, współpraca z innymi grupami parafialnymi w organizowaniu nabożeństw, prowadzenie modlitwy „Anioł Pański” w intencji Papieża, tworzenie oprawy liturgicznej podczas Mszy świętych, tworzenie grup charytatywnych „Caritas”, prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin. Od kilku lat co roku Akcja organizuje Tygodnie Społeczne. W ramach Tygodni omawia się ważne i naglące problemy społeczne w świetle katolickiej nauki społecznej, w których uczestniczą wybitni naukowcy i specjaliści, a także członkowie Stowarzyszenia z całego kraju, dla których udział w wykładach jest ważnym elementem formacyjnym. Akcja Katolicka wydaje książki z serii „Biblioteka Akcji Katolickiej”. Dotychczas ukazało się w niej 7 tomów.

Akcja Katolicka liczy obecnie ok. 30 tys. członków zwyczajnych. Jest obecna we wszystkich diecezjach, także w Ordynariacie Polowym WP.

za: Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele – opr. J. J.

 

Episkopat Polski 2 maja 1996 r. zatwierdził statut Akcji Katolickiej. Rok później dekretem z 1 sierpnia 1997 r. erygował Akcję Katolicką Archidiecezji Krakowskiej. Pierwszym Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej był ks. kanonik Józef Jakubiec z parafii Najświętszej Rodziny w Krakowie ? Nowym Bieżanowie. 26 sierpnia 2006 r. jego następcą został ks. Mirosław Dziedzic z Bazyliki Mariackiej w Krakowie.

Pierwszym Prezesem AK Archidiecezji Krakowskiej został Stefan Majerczak i pełnił te funkcję przez 2 kadencje, a od maja 2005 r. prezesem jest dr Jan Wilk.

W Archidiecezji Krakowskiej Akcja Katolicka liczy ~ 1 000 członków i zorganizowana jest w 57 parafialnych oddziałach.

Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest św. Wojciech, a patronką w Archidiecezji Krakowskiej jest św. Jadwiga Królowa. Święto patronalne Akcji Katolickiej obchodzone jest w niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata (ostatnia niedziela Roku kościelnego).

Zawołanie „Króluj nam Chryste” jest przywitaniem i pozdrowieniem Akcji Katolickiej, na które odpowiedź brzmi: „Zawsze i wszędzie”.

Wracając do historii działalności Akcji Katolickiej w Archidiecezji Krakowskiej trzeba nam nie tylko pamiętać o tym, który stworzył jej podwaliny i nadał już w 1928 r. impuls do działania i rozwoju, a był to ksiądz kardynał Adam Stefan Sapieha, ale i wracać myślą i czynami do jego słów: „Działalność Akcji Katolickiej, jako współdziałanie w apostolstwie, jest sprawą religijną; jest ona bowiem pracą tą samą i mającą te same cele, jakie Chrystus Pan przekazał Apostołom, to jest głoszenie Ewangelii i szerzenie Królestwa Bożego na ziemi. Wzywamy więc wszystkich katolików, by podjęli się zaszczytnej pracy apostolskiej w Imię Jezusa Chrystusa Pana i wraz z nami szerzyli Jego Królestwo i Jego panowanie”. Ksiądz kardynał Sapieha był człowiekiem realizującym również praktyczne inicjatywy, a jedną z nich stał się wybudowany w 1931 r. Dom Akcji Katolickiej w Krakowie – obecnie znajduje się tam siedziba Filharmonii Krakowskiej.

Akcja Katolicka w naszej parafii

Parafialny oddział Akcji katolickiej przy Parafii NSPJ w Nowym Targu powołany został w 1998 r. jako 17. w Archidiecezji Krakowskiej. Pierwszym Prezesem został wybrany przez Oddział i mianowany zgodnie ze Statutem przez Metropolitę Krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego burmistrz Nowego Targu Marek Fryźlewicz, który pełnił tę funkcję do listopada 2012 r. Podczas wyborów 7 listopada 2012 r. wybrany został Zarząd POAK w następującym składzie:

Kandydaci na Prezesa : Elżbieta Łabuzek i Jakub Swalarz

Członkowie Zarządu: Marek Fryźlewicz, Piotr Jarząbek, Maria Potaczek, Marian Nowak, Franciszek Szlaga, Tadeusz Zabagło

Komisja Rewizyjna: Eugeniusz Zajączkowski, Stanisław Gołąb

Asystentem Kościelnym naszego Stowarzyszenia jest ks. Prałat Stanisław Strojek – Proboszcz Parafii NSPJ.

Comiesięczne spotkania POAK NSPJ odbywają się

w I środę miesiąca po Mszy św. wieczornej.

Więcej informacji o działalności POAK zawarte jest w sprawozdaniu z działalności Zarządu za lata 2008- 2012, które przedstawiamy poniżej.

Opr. LW – MSF


© 2016 Parafia NSPJ w Nowym Targu